Hafez                                            Attar                                          Jami

Saadi                                            Naserkhosro                                Parvin etesami  

Ferdosi                                          nezami                                       Abbas eghbal

Molana(Molavi)                             Roodaky                                     Abu saeed abalkhair

Khayyam                                       Bahar                                        Abu shakoor Balkhi

Anvari                                           Nima yushij                                Pejman Bakhtiary

Vahshi                                           Araghi                                       Manoochehry

Saeb                                              Shabestari                                 Amir khosro Dehlavi

Rabee                                            Khojandi                                   Khaghani  

Shahriar                                         Dehkhoda                                 Ghaani 

Ghatran                                         Farokhi yazdi                            Farokhi sistani

Shahid Balkhi                                Ebne yamin                               Aref ghazvini

Mahasty ganjavi                            Zoka almolk                              Hassan ghaznavi

Khajuye kermani                           Ghazali                                     Mohtasham kashani  

Rahi Moayeri                                 Hazin                                      Akhavan sales

Jamalzade                                      Kalim kashani                          Naderpour

Onsori                                            Khanlari                                 Orfi shirazi

Sanai                                             Sadegh Hedayat                      Adib pishavari

Salman savoji                                 Nezam vafa                           Asad gorgani          

Ahmad kasravi                               Mirzadeh eshghy                     Baba teher

Majlesi                                          Fourughi bastami          Masod saad salman           

Daghighi                                         Hatef isfahani                        Saeed nafisi

Shah neat allah vali                          Vasel shirazi                          Dr. moein

Forughi Bastami